Kategorie: / Zdrowie

Zarys terapii dziecka, Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka

Barbara Kaja

83-7096-373-0 :: Oprawa: miękka :: wydanie z 2001 roku.

„Zarys terapii dziecka”, Barbara Kaja, Opis / Nota wydawcy / Synopsis

Praca zawiera, obok teoretycznych uwarunkowań terapii dziecka, również przykłady praktyczne, dzięki czemu od kilku lat budzi zainteresowanie wśród czytelników. Jej uniwersalny charakter sprawia, że jest przydatna nie tylko profesjonalistom pracującym na co dzień z dziećmi potrzebującymi pomocy, ale też rodzicom i opiekunom takich dzieci.

„Zarys terapii dziecka”, Barbara Kaja, Dane Techniczne

 • Zarys terapii dziecka, Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka
  Język oryg.: polski
  Oprawa: miękka
 • Autor: Barbara Kaja,
 • Wydawca: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej
 • Kategorie: , Zdrowie
 • Identyfikatory numeryczne: ISBN: 83-7096-373-0
 • rok wydania: 2001
 • ilość stron: 169
 • wymiary: 240 / 170 mm

„Zarys terapii dziecka”, Barbara Kaja, Spis treści

CZĘŚĆ I. ODDZIAŁYWANIE TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZE (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - PROBLEMY TEORETYCZNE.......11

1. Problematyka terapii pedagogicznej, jej miejsce i znaczenie w procesie wychowania .......................................11

1.1. Wprowadzenie ..............................................11
1.2. Analiza poglądów na istotę terapii pedagogicznej ...................13
1.2.1. Terapia pedagogiczna jako specjalne nauczanie i wychowanie upośledzonych osób .......14
1.2.2. Terapia pedagogiczna jako czynnik pomocniczy w psychoterapii . .15
1.2.3. Terapia pedagogiczna jako likwidowanie objawów ............17
1.2.4. Terapia pedagogiczna jako oddziaływanie oparte na interferencji
i teorii uczenia się ......................................20
1.2.5. Oddziaływanie terapeutyczno-wychowawcze jako proces ukierunkowany na osobowość wychowanka ..................21

2. Próba sformułowania teoretycznych podstaw oddziaływań terapeutyczno-wychowawczych....................................27

2.1. Założenia wyjściowe.........................................27
2.2. Zarys podstaw teoretycznych oddziaływań terapeutyczno-wychowawczych.................................29
2.2.1. Wymiary sytuacji terapeutyczno-wychowawczych .............32
2.2.2. Kategorie wpływów terapeutycznych .......................35
2.3. Oddziaływanie terapeutyczno-wychowawcze a proces wychowania .. .38
2.4. Oddziaływanie terapeutyczno-wychowawcze a formy psychoterapii
- podsumowanie.............................................40


CZĘŚĆ II. METODY STOSOWANE W TERAPII DZIECI.............43

1. Techniki relaksacyjne ............................................43

1.1. Technika relaksacji według Jacobsona w wersji B. Kaji ............45
1.2. Relaksacja według Wintreberta .................................48
1.3. Relaksacja oparta na treningu autogennym w wersji A. Polender ......52

2. Polskie modyfikacje Metody Bon Depart ............................54

2.1. Metoda Dobrego Startu ......................................55
2.2. Alfabet Piosenek...........................................59
2.3. Śpiewane Litery ............................................62

3. Metoda Symboli Dźwiękowych (zajęcia o charakterze muzykoterapeutycznym) ......0

3.1. Główne założenia Metody Symboli Dźwiękowych .................70
3.2. Tok postępowania metodycznego podczas terapii Metodą Symboli
Dźwiękowych ..............................................71
3.3. Planowanie zajęć ...........................................76

4. Techniki parateatralne............................................77

4.1. Technika zamiany ról.........................................77
4.2. Inne techniki parateatralne....................................79

5. Metoda malowania dziesięcioma palcami ...........................80

5.1. Przygotowanie do zajęć ......................................80
5.2. Technika wykonania .........................................80
5.3. Analiza zachowania się dziecka ................................82

6. System percepcyjno-motoryczny Kepharta ...........................84

6.1. Główne założenia metody Kepharta .............................85
6.2. Rozpoznawanie zaburzeń rozwoju percepcyjno-motorycznego .......87
6.3. Ćwiczenia usprawniające rozwój percepcyjno-motoryczny...........89

7. Metoda Weroniki Sherborne.......................................95

7.1. Założenia ogólne ...........................................95
7.2. Przykłady ćwiczeń ..........................................97

8. Niedyrektywna metoda poradnictwa dla rodziców ....................99

8.1. Podstawowe założenia poradnictwa dla rodziców ..................99
8.2. Metoda prowadzenia indywidualnych rozmów z rodzicami .........101
Podsumowanie .................................................104

CZĘŚĆ III- PRACA TERAPEUTYCZNA Z DZIEĆMI PRZEJAWIAJĄCYMI TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU ......105

1. Teoretyczne podstawy terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu . .105
1.1. Uwagi wstępne ............................................105
1 2. Główne założenia koncepcji teoretycznej H. Spionek a problem pracy korekcyjno-kompensacyjnej .....................................106
1.3. Dysleksja- specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu............ .111
1.3.1. Objawy dysleksji rozwojowej ............................112
1.3.2. Etiologia i patomechanizm powstawania dysleksji ...........113
1.3.3. Typy dysleksji ........................................115
1.4. Zasady prowadzenia terapii z dziećmi przejawiającymi trudności
w czytaniu i pisaniu ........................................117

2. Organizacja pracy w zespole korekcyjno-kompensacyjnym .............124
2.1. Zasady organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych .........124
2.2. Dokumentacja ............................................126
2.3. Współpraca z rodzicami .....................................126

3. Programowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej ...................128
3.1. Ogólne założenia dotyczące programowania zajęć ................128
3.2. Program ogólny jako punkt wyjścia do opracowywania programów indywidualnych .............................................130
3.3. Konstruowanie programów indywidualnych .....................134
3.4. Przebieg zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - analiza wybranych
konspektów..................................................141

Podsumowanie .................................................145
ANEKSY .....................................................147
BIBLIOGRAFIA ...............................................166

ksiazki.index.org.pl © 2006